Amagi

Önrendelkezés az AllM-mel összhangban

Alapszabály Egyesület Amagi

 

Saz alapszabály (alapító megállapodás) a Egyesület

Amagi - önrendelkezés harmóniában mindennel

 

Társulás a fejlesztésért és Egy auf természet és harmóniában vele orientált, környezetbarát és boldog életet.

Alapszabály Amagi 1

A cél az, hogy elősegítsük minden élőlénynek a Földhöz való visszakapcsolódását, hogy a természeti törvényekkel összhangban megvalósíthassák saját önrendelkezésüket.

Alapszabály

§1 Név, székhely és tevékenységi kör

Az egyesület a következő nevet viseli Amagi - Önrendelkezés a címen. Harmónia mindenkivel és megvan az őn bejegyzett székhelye Zahlingben. Tevékenységei Ausztriára terjednek ki, és a fent említett célokból kiterjeszti tevékenységét minden olyan országra, amely Országok és területek terjeszkedjenek és lépjenek be együttműködésekbe. A nonprofit fióktelepek vagy fióktelepek létrehozása a cél.

§2 Az egyesület célja

A Tevékenység a Egyesülets, Amagi - Önrendelkezés harmóniában mindennel Sync and corrections by n17t01 kizárólag nonprofit és nem profitorientált. A cél az, hogy a Újrakapcsolás az összes Élőlény a földrehogy megvédje a saját Önrendelkezés a természetjoggal összhangban. Da férfi és a Élve, fizikai, társadalmi, lelki és szellemi teljessége az egyesület középpontjában áll, és a maga teljességében és eredetiségében nélkülözhetetlen minden földi élet számára, a társadalom önrendelkező és harmonikus fejlődése érdekében és dem free és békésn Együttélés. A Törekvés és munka a kapcsolatért a természetben legyen támogatni és védeni kell.

 

Ase Az érdekeket és a szabadságot meg kell őrizni, kifejlesztett, támogatott és elkísérte. A modern civilizáció stresszes hatásaiból eredő károsodások vagy a a hozzájuk kötődő társadalmi konstrukciókat ki kell zárni, semlegesíteni és a lehető legnagyobb mértékben regenerálni kell. Da dolgok közötti összefüggés fontosságának felismerése az eredetüktől kezdve és a Bármilyen jellegű generációk közötti segítségnyújtás legyen kifejlesztett és végrehajtották, a tudás megőrzése és népszerűsítése, valamint a den emberek rendelkezésre kell bocsátani. A lehetőségeket, módszereket, technológiákat és koncepciókat az egyesület céljainak értelmében kutatják és vizsgálják, a megvalósítási képességet pedig példaprojekteken keresztül mutatják be. Az így szerzett tudást tájékoztatási és oktatási tevékenységeken keresztül adják át másoknak, mindenki javára.

§3 Az egyesület céljának elérését szolgáló értékek, eszközök és tevékenységek

Ideális erőforrások

A saját megbecsülés, minden élőlény megbecsülése, a legmagasabb erkölcsi értékek következetes követése, harmóniában a teremtéssel és a természettel. harmóniában, sind a Az egyesület alapelvei Amagi - Önrendelkezés a címen. Harmónia mindenkivel.

Ezek az alapját képezik a az eszmei célok megvalósítása és megvalósítása, valamint új koncepciók és tapasztalatok kidolgozása. Az egyesület az élőlények, az állatok, a természet és a generációk közötti bármilyen jellegű társadalmi együttélés kutatásán túl az ismeretterjesztés, az alkalmazási lehetőségek, az elérhetőség, a megvalósítás és a hasznosítás lehetőségeinek megismertetése, különösen az említett területeken. A kultúrák közötti csere a fogalmakra vonatkozó ötletekkel való kölcsönös megtermékenyüléshez vezet, az egyéni kifejezések egyidejű megbecsülésével. A projektekben projektkíséret és/vagy együttműködés legyenen Közelebb hozni az embereket az élmény megszervezéséhez, és együtt élni a természet és a bőr közelében is. Ennek érdekében lehetőség van együttműködésre olyan meglévő klubokkal, szervezetekkel és egyesületekkel, amelyek hasonló célokkal rendelkeznek és/vagy amelyek tevékenysége kiegészíti az egyesület céljait.

Hasonlóképpen, az eszmei eszközök felhasználhatók az egyesület célját népszerűsítő rendezvények tervezésével, szervezésével és lebonyolításával (tanfolyamok, előadások, szemináriumok, Tanfolyamoktermészetismereti napok, termék- és szolgáltatásbemutatók) megvalósítható. Az oktatási intézményekkel való együttműködés mindenféle, az egyesület céljának megvalósítását szolgálja. Amennyiben a jogos érdekek sérülnek, korlátozódnak vagy harmadik személyek nem ismerik el őket, az egyesület részt vehet a jogok és követelések érvényesítésében. Ez magában foglalja a projektek előmozdítását, a megengedhetetlen intézkedések megelőzését, a külső tanácsadókkal és szakemberekkel való együttműködést is, feltéve, hogy ezek önkéntes alapon alkalmazhatók, vagy elegendő pénzeszköz szerezhető a finanszírozásukhoz. Az egyesület munkájába való beilleszkedést, valamint a megszerzett tudás és készségek felhasználását minden érdeklődő számára lehetővé kell tenni és folyamatosan bővíteni kell, aminek célja az egyesület tagjaként való elfogadás. Az egyesület munkaterületeit adások, public relations, média, hálózatépítés, intézmények, kormányzati és nem kormányzati intézmények támogatóival való együttműködés és hasonlók révén lehet népszerűsíteni.

Anyagi erőforrások

A szükséges pénzeszközöket többek között tagdíjak, belépési díjak, szponzori díjak, önkéntes hozzájárulások, adományok, természetbeni és egyéb hozzájárulások, szponzorálás, támogatások, crowdfunding, mecenatúra, hasznosítás, költségmegosztás és felosztás útján kell előteremteni az egyesület cél szerinti tevékenységeivel összefüggésben, beleértve a projektekkel kapcsolatosakat is, vagy a partnerekkel kötött szerződések révén. A tagok tagdíjat fizetnek, a tiszteletbeli tagok mentesülnek a tagdíjfizetés alól. A közgyűlés dönt a rendes tagok éves hozzájárulásáról, a pártoló tagság minimális összegéről és a hozzájárulás időtartamáról, valamint a belépési díj beszedéséről. Az egyesület kizárólag és közvetlenül jótékonysági célokat követ, és nem törekszik nyereség vagy többlettermelésre. A meglévő többletet a Szövetség céljainak előmozdítására kell fordítani, kivéve, ha tartalékot képeznek.

Anyagi erőforrások

A szükséges pénzeszközöket többek között tagdíjak, belépési díjak, szponzori díjak, önkéntes hozzájárulások, adományok, természetbeni és egyéb hozzájárulások, szponzorálás, támogatások, crowdfunding, mecenatúra, hasznosítás, költségmegosztás és felosztás útján kell előteremteni az egyesület cél szerinti tevékenységeivel összefüggésben, beleértve a projektekkel kapcsolatosakat is, vagy a partnerekkel kötött szerződések révén. A tagok tagdíjat fizetnek, a tiszteletbeli tagok mentesülnek a tagdíjfizetés alól. A közgyűlés dönt a rendes tagok éves hozzájárulásáról, a pártoló tagság minimális összegéről és a hozzájárulás időtartamáról, valamint a belépési díj beszedéséről. Az egyesület kizárólag és közvetlenül jótékonysági célokat követ, és nem törekszik nyereség vagy többlettermelésre. A meglévő többletet a Szövetség céljainak előmozdítására kell fordítani, kivéve, ha tartalékot képeznek.

§4 A tagság típusai

tagság az egyesületben Amagi - Önrendelkezés a címen. Harmónia mindenkivel minden természetes személyek lehetséges. A rendes tagok azok, akik teljes mértékben részt vesznek az egyesület munkájában. A rendkívüli tagok az egyesület támogatói, akik az alapszabály szerint nem rendelkeznek szavazati joggal a közgyűlésen. Lehetnek támogató tagok vagy tiszteletbeli tagok. Tiszteletbeli tagságot az Elnökség határozatával lehet odaítélni olyan személyeknek, akik kiemelkedő szolgálatot tettek az Egyesületnek vagy az Egyesület céljainak.

§5 A tagság megszerzése

Az egyesületi tagság megszerzése Amagi - Önrendelkezés a címen. Harmóniában mindennel, felvételi kérelem benyújtása szükséges. Az elnökség dönt az egyesületbe való felvételről. A kérelem indoklás nélkül elutasítható. Ideiglenesen korlátozott próbatagság lehetséges, amelyet az elnökség hagy jóvá az alapszabályzatnak megfelelően.

"

"Legyen bátorságod használni a saját elmédet."

Immanuel Kant

Alapszabály

§6 A tagság megszűnése

A tagság lemondással, lejárattal, kizárással vagy halállal szűnik meg. A társulásból való kilépés Amagi - Önrendelkezés a címen. Harmónia mindenkivelA tagsági időszak - a próbatagság kivételével (ez egy hónap után automatikusan megszűnik, ha nem változik át éves tagsággá) - egy év, és egy további évre meghosszabbodik, ha a tagság nem szűnik meg a tagsági év végére három hónapos felmondási idővel. A felmondást szöveges formában vagy nem hivatalosan kell közölni a Végrehajtó Bizottság valamelyik tagjával. A Végrehajtó Bizottság egyhangú határozatával történő kizárás csak akkor lehetséges, ha a kizárandó tag magatartásával megsértette vagy veszélyeztette az Egyesület jó hírnevét vagy érdekeit. Legalább kéthavi tagdíjhátralék esetén, vagy ha a felmondás már megtörtént, az Egyesület megszüntetheti a tagságot. A tagsági viszonyból eredő követelések így megszűnnek, függetlenül attól, hogy az egyesületnek milyen követelései vannak a már meglévő követelésekkel szemben.

§7 A tagok jogai és kötelezettségei

A tagok (az érdekközösség tagjai) jogosultak részt venni az egyesület minden rendezvényén, és használni az egyesület létesítményeit. A tagok kötelesek az Egyesület érdekeit legjobb tudásuk szerint előmozdítani, és tartózkodni minden olyan cselekedettől, amely az Egyesület hírnevét és célját sértheti. A rendes és rendkívüli tagok kötelesek a tagdíjat pontosan befizetni a közgyűlés által meghatározott összegben.

§8 Az egyesület szervei

Az Egyesület szervei az Elnökség, a Közgyűlés (tagok), a Könyvvizsgálók és a a választottbíróság.

§9 Közgyűlés (képviselők)

Az Elnökség legalább 4 évente közgyűlést hív össze, amelyen a Tagok legalább nyolc nappal korábban össze kell hívni, a napirend közlésével. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok 10%-je ezt kéri. A meghívókat szöveges formában vagy a klubházban elhelyezett információs táblán történő kifüggesztéssel kell megküldeni. A közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlési választások és határozatok általában az érvényes szavazatok egyszerű többségével történnek. Az Egyesület alapszabályának módosítására vagy az Egyesület feloszlatására vonatkozó határozatokhoz azonban a következő minősített többség szükséges 90% leadott érvényes szavazatok száma, valamint az elnök és az alelnök jóváhagyása.

§10 A közgyűlés feladatai

A következő feladatok a közgyűlés számára vannak fenntartva: A költségvetésről szóló határozatok elfogadása, a beszámoló és a pénzügyi kimutatás átvétele és jóváhagyása a könyvvizsgálók bevonásával, az Elnökség tagjainak és a könyvvizsgálóknak a megválasztása és felmentése, a könyvvizsgálók és az Egyesület közötti jogügyletek jóváhagyása, az Elnökség és a könyvvizsgálók felelősség alóli mentesítés.idium, az Alapszabály módosítására és az Egyesület önkéntes feloszlatására vonatkozó határozatok, tanácskozás és határozathozatal egyéb, az Alapszabály módosítására és az Egyesület önkéntes feloszlatására vonatkozóa napirenden szereplő kérdések.

§11 Az irányító testület (elnökség)

A Presidium az elnökből és az alelnökből áll. Az Elnökség valamely tagjának lemondása esetén a rendes tagok közül lehet kooptálni. A Közgyűlés az Elnökséget vagy az Egyesület egyes szerveit tisztségéből felmentheti. Az elnökséget a közgyűlés választja 4 évre, újraválasztás lehetséges. Az Elnökség tagjai kizárólag tiszteletdíjjal végzik vezető testületként végzett tevékenységüket. Az Elnökség tagjai bármikor írásban bejelenthetik lemondásukat.

12. § Az Elnökség feladatai, ülések és határozatképesség

Az Elnökség felelős az Egyesület irányításáért, vezetéséért és adminisztrációjáért, valamint a tagfelvételért és az Alapszabály módosításáért és megváltoztatásáért. Az elnök és/vagy az alelnök képviseli az egyesületet bírósági vagy bíróságon kívüli úton, és felelős az egyesületért. aláírásjogosult erre. Az Elnökség akkor ülésezik, amikor az elnök vagy az alelnök szükségesnek tartja. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjai meghívást kaptak és legalább két jelen vannak. A határozatokat csak egyhangúlag lehet elfogadni. Az ülést az elnök vezeti.

§13 Az Elnökség egyes tagjainak különleges feladatai

Az elnök és/vagy az alelnök vezeti a Szövetség napi ügyeit. Az elnök és/vagy az alelnök képviseli a Szövetséget kifelé. Az írásbeli másolatok érvényességéhez az elnök hozzájárulása szükséges. Aláírás az elnök és/vagy az alelnök. Az Elnökség tagjai között jogügyletek köthetők. Az Egyesület külső képviseletére vagy a nevében történő aláírásra csak az Elnökség tagjai adhatnak jogi felhatalmazást. Közvetlen veszély esetén az elnök jogosult saját hatáskörben utasítást adni, még a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben is; belső viszonylatban azonban ezekhez a Szövetség illetékes szervének utólagos jóváhagyása szükséges. Az elnök az Alapszabálynak megfelelően elnököl a Közgyűlésen és az Elnökségben.

14. § Könyvvizsgálók

Két Könyvvizsgáló a közgyűlés választja 4 éves időtartamra. Az újraválasztás lehetséges. A könyvvizsgálók a közgyűlésen kívül nem tartozhatnak más szervhez. A könyvvizsgálók felelősek a folyamatos üzleti ellenőrzésért, valamint az egyesület pénzügyi gazdálkodásának ellenőrzéséért, tekintettel a számvitel helyességére és a pénzeszközök alapszabálynak megfelelő felhasználására. Az Elnökség benyújtja a szükséges dokumentumokat a könyvvizsgálóknak, és megadja nekik a szükséges információkat. Az ellenőrök jelentést tesznek az Elnökségnek az ellenőrzés eredményeiről.

§15 Választottbíróság

A belső választottbíróságot nevezik ki a társulási jogviszonyból eredő valamennyi jogvita rendezésére. A bizottságot úgy kell megalakítani, hogy a vitában részt vevő mindkét fél hét napon belül az elnökségnek két-két Tagok mint választottbírók. Ezek relatív többséggel elnököt választanak a következő bizottságok számára Választottbíróság. Szavazategyenlőség esetén közös döntést kell hozni. A választottbíróság döntései véglegesek, és azokat egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A választottbíróság az érintett felek meghallgatása után, valamennyi tagja jelenlétében, az alapszabálynak megfelelően egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg döntését. A testület legjobb tudása és lelkiismerete, valamint az egyesület alapelvei szerint dönt. Döntései a Szövetségen belül véglegesek.

§16 Feloszlatás

Az egyesület önkéntes feloszlása Amagi - Önrendelkezés a címen. Harmónia mindenkivel, csak közgyűlésen és csakis a 95%igen részvény a leadott szavazatok többségét, és azt jóvá kell hagyni a Elnökök és az alelnököket meg kell erősíteni. Ennek a közgyűlésnek kell döntenie az Egyesület felszámolásáról is - amennyiben az Egyesület vagyona rendelkezésre áll. A Tanács különösen felszámolót nevez ki, és dönt arról, hogy a kötelezettségek fedezése után a Szövetség fennmaradó vagyonát kinek kell átadni. Az Egyesület megszűnése vagy az Egyesület korábbi kedvezményezett céljának megszűnése esetén az Egyesület fennmaradó vagyonát jótékonysági vagy karitatív célokra kell fordítani..

.

"

"Senki sem szabad, aki nem ura önmagának."

Matthias Claudius