Amagi

Önrendelkezés az AllM-mel összhangban

Kininigen Ingyenes Választottbíróság
az Amagival együttműködve

Választottbíróság Az elidegeníthetetlen jogok tiszteletben tartása az értelem élő lényének.

Az Amagi - Önrendelkezés Mindennel Harmóniában Egyesület a Kininigeni Szabad Választottbírósággal együttműködve lehetővé teszi, hogy egy szabad és független, az Élő Okozat elidegeníthetetlen jogainak védelmére szakosodott intézményhez forduljunk.

Am Tage 1874819 wurde die Eröffnung und Einberufung des Feien Schiedsgerichts Kininigen – Zur Wahrung unveräußerlicher Rechte des lebendigen Vernunftwesens zur Scheidsgerichtsbarkeit, in freier Anlehnung an das New York-i egyezmény, von den Souveränen von Ama-gi koru-E Kiningen Treuhandbunds beschlossen.

A Kininigeni Szabad Választottbíróság - Az élő értelmes lény elidegeníthetetlen jogainak megőrzéséért mindenkor a következő elv szerint dönt: "Az alacsonyabbat a magasabb ítélje meg, de a magasabbat ne az alacsonyabb ítélje meg". Így mindenkor a legmagasabb erkölcsi, jellembeli és etikai értékek és elvek szerint járunk el, és mindig arra törekszünk, hogy pártatlanul, igazságosan és méltányosan osztogassuk és ítélkezzünk.

Az ítélkezés nem feltételezéseken, hanem tényeken alapul, hogy megkönnyítse a tisztességes választottbíráskodást, elkerülje a jogászok esetleges túlkapásait, és biztosítsa a szabad és független bíráskodást más, ellentétes érdekek befolyása vagy összefonódása nélkül. Annak érdekében, hogy kizárjuk az önkényt, az önbíráskodást vagy a visszaéléseket az igazságszolgáltatásban, kizárólag a legmagasabb erkölcsi és etikai értékekhez és elvekhez ragaszkodunk. Ennek alapját minden élő és racionális - szellemi erkölcsi - lény [közkeletű nevén az ember] elidegeníthetetlen jogai képezik.

Schiedsgericht

sapere aude

Ki indíthat pert a Kininigen Szabad Választottbíróság előtt?

Minden szabad és élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény, amely [emberi] lényként érzékeli önmagát és az őt megillető jogokat, elidegeníthetetlen jogok megsértette, pert indíthat a Kininigen Free Választottbíróság előtt. Ez a bíróság felelős az élő, szabad ésszel rendelkező lények elidegeníthetetlen jogainak, az emberi jogoknak a megőrzéséért.

Alkotmányos rendelkezések Szabad Választottbíróság Kininigen

§ 1 Alkalmazási kör

1.1) A szabad választottbíróság Kininigen - Az élő racionális lény elidegeníthetetlen jogainak megőrzéséért, ezen alkotó szabályozási alapján dönt a rendes jogi eljárás kizárásával mindenféle, különösen az ilyen jellegű, szellemi erkölcsi lények közötti vitákról, amelyek egy személyt vezetnek.
1.2) A Kininigen Szabad Választottbíróság illetékes, ha a felek hallgatólagosan kötötték ezt a megállapodást, és valamelyik fél aktívan kéri a választottbírósági eljárást.
Enthält die konkludent angenommene Schiedsvereinbarung durch einen Vertrag die Klausel DVOs kininigen.space, gilt das Das Freie Schiedsgericht Kininigen als vereinbart, sofern der erklärte Wille auch als Handlung gemäß den DVOs Kiningen, einer Partei dahingehend geäußert wird.
1.3) A felek eltérő megállapodása hiányában a Kininigen Szabad Választottbíróság ezen alapszabályát a választottbírósági eljárás megkezdésekor hatályos változatban kell alkalmazni.

§ 2 A választottbírák és az elnök vagy az egyedüli választottbíró kinevezése

A bíróság három választottbíróból áll, kivéve, ha a felek megállapodtak abban, hogy a bíróság egyetlen választottbíróból áll. A 10 uncia arany értékét el nem érő vitatott összegek esetében egyetlen választottbíró dönthet, kivéve, ha a felek megállapodtak abban, hogy a választottbíróság három választottbíróból áll.

§ 3 Bizalmasság

A választottbírák, a felek és a választottbírósági eljárásban részt vevő személyek az eljárás minden szakaszában, különösen az érintett felek, tanúk, szakértők és egyéb bizonyítékok tekintetében, minden személlyel szemben titoktartási kötelezettséget vállalnak. Az eljárásban részt vevő felek által meghívott személyeket titoktartási kötelezettség terheli. A szóbeli meghallgatások nem nyilvánosak.

§ 4 A választottbírói tisztség elfogadása és a választottbíróság összetétele

4.1) Minden kinevezett választottbírót mindenkor a legmagasabb erkölcsi, jellembeli és etikai értékek és elvek, az igazság, a becsület és a méltóság köteleznek, valamint a pártatlanság, a függetlenség és a pártatlanság követelményeinek kell megfelelnie. Feltár minden olyan körülményt, amely kétségbe vonhatja ezeket a normákat.
4.3) Ha a választottbíró nyilatkozatából olyan körülmény derül ki, amely kétséget ébreszthet a pártatlanságával vagy függetlenségével, illetve a felek között megállapított feltételek teljesítésével kapcsolatban, a Kininigen Szabad Választottbíróság lehetőséget ad a feleknek arra, hogy ésszerű időn belül észrevételt tegyenek.
4.4) A választottbíró a választottbírósági eljárás során köteles a feleknek és a Kininigen Szabad Választottbíróságnak haladéktalanul feltárni minden olyan körülményt, amely kétséget ébreszthet pártatlanságával vagy függetlenségével kapcsolatban.
4.5) Amint a Kininigen Szabad Választottbíróság megkapta az összes választottbíró elfogadó nyilatkozatát, a Választottbíróság megalakul. Amagi tájékoztatja a feleket az alkotmányról.

 

§ 5 A választottbíró elutasítása

A választottbíró csak akkor támadható meg, ha bizonyítható és ellenőrizhető kétség merül fel pártatlanságát, függetlenségét vagy elfogulatlanságát, valamint az Ama-gi koru-E Kininigen Trustban meghatározott legmagasabb szintű jellem-, erkölcsi és etikai értékeket illetően.

§ 6 A választottbíró megelőzése

Ha a választottbíró tétlen vagy olyan okból nem képes ellátni a feladatait, amely miatt nem mond le, vagy ha a felek nem állapodnak meg a hivatalának megszüntetéséről, bármelyik fél kérheti a Kininigeni Szabad Választottbíróságtól a választottbíró hivatalának megszüntetéséről szóló határozatot. Ha a választottbíró megbízatása megszűnik, helyettesítő választottbírót kell kinevezni.

§ 7 Az eljárás megindítása és megindítása

7.1) Hacsak a felperes nem kezdeményezi a választottbírósági eljárást a 8. § szerinti kereset benyújtásával, az eljárás akkor kezdődik, amikor a Kininigen Szabad Választottbírósághoz beérkezik az egyik félnek a Kininigen Szabad Választottbíróság által a választottbíróság felállítására irányuló kérelme.
7.2) bekezdésben említett kérelemnek a következő információkat kell tartalmaznia:

 1. a felek nevét és kézbesítési címét;

 2. a választottbíró kinevezésére irányuló kérelem (legyen az az egyedüli választottbíró, az elnöklő választottbíró vagy a válaszadó választottbírója);

 3. a jogvita tárgyának megjelölése;

 4. hivatkozás a választottbírósági megállapodásra, amelynek egy példányát csatolni kell a kérelemhez.

§ 8 A követelés benyújtása a választottbírósághoz

8.1) A felperes a keresetet a Kininigen Szabad Választottbírósághoz nyújtja be. Tartalmaznia kell:

 1. a felek neve,

 2. a választottbírósági megállapodás megjelölése,

 3. egy rendelés,

 4. A tények és az állítások alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetése,

 5. A vitatott összegre vonatkozó információk,

 6. A választottbírák vagy az egyedüli választottbíró esetleges kinevezése, ha a felek már kinevezték.

 7. A választottbírósági megállapodás egy példányát csatolni kell.

8.2) A választottbírósági eljárás - hacsak a 7. § szerint már meg nem kezdődött - a keresetnek az Amagi szabad választottbírósághoz történő beérkezését követően kezdődik.

§ 9 A beadványok és mellékletek száma, a választottbíróság címe

9.1) A kérelmet az összes beadvánnyal és melléklettel együtt az Amagi Szabad Választottbíróságnak kell megküldeni az alábbi címre:

Kininigen Ingyenes Választottbíróság
P.O. Box 100111 to 75101 Pforzheim

Ezeket elegendő számú példányban kell benyújtani ahhoz, hogy minden választottbíró, minden fél és a választottbíróság egy-egy példányt kapjon.

 

§ 10 A követelés és egyéb dokumentumok továbbítása

10.1) A Kininigen Szabad Választottbíróság a 11. pontban említett előleg befizetését követően haladéktalanul megküldi a követelést az alperes(ek)nek és a választottbíráknak. Ezzel egyidejűleg az Amagi vagy a Kininigen Szabad Választottbíróság közvetlenül felszólítja a válaszadó(ka)t, hogy válaszoljon(ak), határidőt szabva.
10.2) A keresetlevelet és az érdemi beadványokat, az érdemi nyilatkozatot vagy a keresetlevél visszavonását tartalmazó beadványokat, valamint a szóbeli meghallgatáson való részvételre és a bizonyításfelvételre irányuló kérelmeket ajánlott levélben, tértivevényes küldeményként vagy futárszolgálat, fax vagy bármely más, az átvétel igazolását biztosító átviteli mód útján kell megküldeni. Minden más beadványt bármely más átviteli eszközzel is el lehet küldeni. A választottbíróságnak küldött valamennyi dokumentumot és információt a Kininigen Szabad Választottbíróság továbbítja a másik félnek.
10.3) Ha valamelyik fél jogi képviselőt jelölt ki, az iratokat ennek a képviselőnek kell megküldeni.
10.4) Ha valamelyik fél tartózkodási helye ismeretlen, az írásbeli közléseket azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor azokat az utolsó ismert címen átvehették, ha azokat tértivevényes ajánlott levélben, futárszolgálat vagy más átviteli mód útján szabályszerűen továbbították, feltéve, hogy az ilyen átviteli mód biztosítja az átvétel igazolását.

"

"Legyen bátorságod használni a saját elmédet."

Immanuel Kant

11. § Költségelőlegek

11.1) A felperes a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg előleget fizet a Kininigeni Szabad Választottbíróságnak a keresetlevél Kininigeni Szabad Választottbírósághoz történő beérkezésének napján érvényes díjszabás (22. §) szerinti várható eljárási költségek összegében.
11.2) A Kininigen Szabad Választottbíróság számlát küld a felperesnek az előlegről, és határidőt szab a kifizetésre, ha az még nem történt meg. Ha a kifizetés nem történik meg a határidőn belül, amely ésszerűen meghosszabbítható, az eljárást meg kell szüntetni, a kérelmező azon jogának sérelme nélkül, hogy követelését újra benyújthassa.
11.3) Ha az eljárás során további költségek és kiadások merülnek fel vagy várhatóak, a választottbíróság a folytatást a megfelelő további előlegek megfizetésétől teheti függővé. Az előlegek felét a kérelmezőtől, felét pedig az alperestől kéri. A (2) bekezdést ennek megfelelően kell alkalmazni.

§ 12 Viszontkereset

A fenti követelményeknek megfelelően viszontkeresetet kell benyújtani a Kininigen Free Választottbírósághoz. Az elfogadhatóságról ezután a választottbíróság dönt.

§ 13 Az eljárás nyelve a választottbíróságon

Az eljárás nyelve a német, kivéve, ha a felek más eljárási nyelvben állapodtak meg.

§ 14 Alkalmazandó jog

A választottbíróság a vitát az általánosan elismert emberi jogok és a nemzetközi magánjog törvényei szerint rendezi, feltéve, hogy azok nem ütköznek az Ama-gi koru-E Kininigen Trust által meghatározott elidegeníthetetlen jogokkal összhangban megélendő legmagasabb értékek iránti igényükben.

§ 15 Alkalmazandó eljárási jog

A választottbíróság saját belátása szerint határozza meg eljárását az ezen alapító rendelet rendelkezései, a törvény és az Ama-gi koru-E Kininigen előírásai alapján. A német polgári perrendtartás választottbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók.

§ 16 ideiglenes intézkedés

Ha a felek másként nem állapodnak meg, a választottbíróság az egyik fél kérésére elrendelhet olyan ideiglenes vagy biztosítási intézkedéseket, amelyeket a vita tárgyával kapcsolatban szükségesnek tart. A választottbíróság bármelyik féltől ésszerű biztosítékot kérhet bármelyik ilyen intézkedéssel kapcsolatban.

§ 17 helyszín

A választottbírósági eljárás helye az Ama-gi koru-E Kininigen szintje Ausztriában, a tengeri és kereskedelmi jog, egyházi és vatikáni jog, az államok, országok és monarchiák joghatóságán kívül, valamint minden elnyomáson és megtévesztésen alapuló uralmon kívül.

§ 18 Alapértelmezett

18.1) Ha a válaszadó nem válaszol a követelésre a megadott határidőn belül, a választottbíróság jogosult az eljárás folytatására anélkül, hogy a mulasztást a felperes állításainak elismeréseként kezelné.
18.2) Ha egy fél nem jelenik meg a tárgyaláson annak ellenére, hogy megfelelően értesítették, hogy részt vegyen, vagy nem nyújt be egy dokumentumot bizonyítékként a meghatározott határidőn belül, a választottbíróság folytathatja az eljárást, és a díjat alapján a rendelkezésre álló bizonyítékok.

19. § Szóbeli tárgyalás, jegyzőkönyv

19.1) A választottbíróság általában szóbeli meghallgatás alapján dönt, kivéve, ha a felek más eljárásban állapodtak meg.
19.2) Minden szóbeli meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elnök írja alá. A felek a jegyzőkönyv másolatát megkapják.

§ 20 Összehasonlítás

20.1) A Kininigen Szabad Választottbíróság az eljárás minden szakaszában törekszik a vita vagy az egyes vitás kérdések békés rendezésére.
20.2) Ha a vitát kompromisszummal rendezik, a díjakat a Kininigen Free Választottbíróság csökkentheti.
20.3) A felek kérésére a Kininigen Szabad Választottbíróság az egyezséget választottbírósági ítélet formájában, elfogadott szöveggel rögzíti, feltéve, hogy az egyezség tartalma nem ellentétes a közrenddel.
20.4) Az elfogadott szövegű díjat a 21. szakasznak megfelelően kell odaítélni, és ki kell jelenteni, hogy a díj végleges díj.

§ 21 Választottbírósági ítélet

21.1) Ha a felek másként nem állapodnak meg, az egynél több választottbíró részvételével folyó eljárásokban a döntést többségi szavazással kell meghozni.
21.2) A döntést írásban kell meghozni, és azt az egyedüli választottbíró vagy választottbírák írják alá. Az egynél több választottbíróval lefolytatott választottbírósági eljárásban elegendő a választottbíróság valamennyi tagja többségének aláírása, feltéve, hogy az aláírás hiányának okát feltüntetik.
21.3) A díjat meg kell indokolni, amelyen alapul, kivéve, ha a felek másként nem állapodtak meg, vagy ha ez egy megállapodás szerinti díjat.
21.4) A választottbíróság elegendő számú eredeti példányt készít a díjról. Egy példány a Kininigen Free Választottbíróságnál marad.
21.5) Amagi küld egy eredeti példányt a díjat, hogy minden egyes fél.
21.6) Az adattovábbítás mindaddig elmaradhat, amíg a választottbírósági eljárás költségei az fFeie Választottbíróság Kininigen előtt teljes egészében meg nem fizetésre nem kerülnek.
21.7) A választottbírósági ítélet a felek között jogerős bírósági ítélet hatásával bír, és ezért jogilag kötelező érvényű. A választottbírósági ítélet ezért megfelel az állami bírósági eljárás utolsó fokú ítéletének (jogerős ítélet) - az állami bíróságoktól eltérően nincs fellebbezési eljárás.

§ 22 Díjak a választottbírósági eljárás és a közigazgatás Választottbíróság

22.1) A választottbírósági díj alapja a vitatott összeg, amelyet a választottbíróság saját belátása szerint határoz meg. Ezt a szabad választottbíróság Amagi által kell kivetni. Ha a vitatott összeg nincs feltüntetve a követelésben vagy viszontkeresetben, a választottbíróság saját belátása szerint állapítja meg.
22.2) Felemelkedik:
10 000 EUR vitatott összegig: 1 000 EUR átalányösszeg. 5 % az átalányösszegen felül az ezen felüli összegek esetében.

 • A következő 5.000,- € feletti összegre ezen felül10 % ebből a lépcsőfokból.

 • A következő 10.000,- € esetében ezen felül 9 % ebből a lépcsőösszegből

 • A következő 15.000,- € esetében ezen lépcsőösszegből 8 % is jár

 • A következő 25.000,- EUR esetében ezen lépcsőösszegből 7 %

 • A következő 35.000,- EUR esetében ezen lépcsőösszegből 6 % is jár

 • A következő 200.000,- EUR esetében ezen lépcsőösszegből 5 % is jár

 • A következő 700.000,- EUR esetében ezen felül 4 % ebből a lépcsőzetes összegből.

 • A következő 1.000.000,- € esetében ezen felül 2 % e lépcsőösszegből

 • A 2 000 000 EUR-t meghaladó vitatott összegek esetén a 2 000 000 EUR-t meghaladó összeg 0,5 %-jének megfelelő kiegészítő díjat kell felszámítani.

22.3) Ha a jogvita rendezése az átlagosnál több időt és erőfeszítést igényel, különösen kiterjedt bizonyításfelvételt, a választottbíróság 65 000 euróig a vitatott összegek esetében megduplázhatja a díjat, és a 65 000 eurót meghaladó vitatott összegek esetében % 50-ig növelheti a díjat.
22.4) Ha a felek megállapodtak abban, hogy a döntést egy választottbíró hozza meg, a díjat egyharmaddal csökkentik.
22.5) Három választottbíróból álló választottbíróság esetén az ülésen részt vevő választottbírák mindegyike 25 %-t kap a választottbírósági díjból. Ha a választottbíróság egyetlen választottbíróból áll, a díjból 70 %-t kap. A díj fennmaradó része az Amaginál marad. A díjrészletek kifizetése a választottbíráknak az eljárás lezárását követően történik. Ha egynél több meghallgatásra van szükség, a díjrészek 75 %-je az első meghallgatás után fizethető.
22.6) Amagi, a felek egyetemlegesen felelnek a választottbírósági díjért és az átalányköltségekért, a felek azon jogának sérelme nélkül, hogy egymástól visszatérítést követeljenek.

§ 23 Díjak a követelés visszavonása esetén a választottbíróságnál és a korai rendezés esetén

23.1) Ha a kérelmet visszavonják, a választottbíróság csökkentheti a díjat. Ha a kérelmet a védekezés benyújtása előtt visszavonják, a díjat egynegyedére kell csökkenteni.
23.2) Más esetekben a korai rendezés az eljárás, A választottbíróság csökkentheti a díjat összhangban az állam az eljárás méltányos alapon.

§ 24 A költségekről szóló határozat

25.1) Ha a felek másként nem állapodtak meg, a választottbíróság választottbírósági ítéletben dönt a felek által viselendő választottbírósági eljárás költségeinek arányáról, beleértve a feleknél felmerült és a peres eljárás folytatásához szükséges költségeket is. Ennek során a választottbíróság kellő mérlegelési jogkörében dönt, figyelembe véve az egyedi eset körülményeit, különösen az eljárás kimenetelét.
25.2) Amennyiben a választottbírósági eljárás költségeit megállapították, a választottbíróság dönt a felek által viselendő összegről is. Ha a költségeket nem határozták meg, vagy csak a választottbírósági eljárás befejezése után lehet meghatározni, erről külön ítéletben kell dönteni.

§ 25 A panaszjog elvesztése, a felelősség kizárása

25.1) Ha ezen alapító szabály valamely rendelkezését vagy a választottbírósági eljárás más elfogadott követelményét nem tartották be, az a fél, aki a hibát nem jelzi haladéktalanul, később nem hivatkozhat rá. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a fél nem tudott a hibáról.
25.2) A választottbírák, a Kereskedelmi Kamara, valamint szervei és alkalmazottai felelőssége a jelen szabályzat szerinti eljárásokkal kapcsolatban kizárt, kivéve a szándékosság és a súlyos gondatlanság esetét.

§ 26. szakasz A díj közzététele

26.1) Amagi és a Kininigen Free Választottbíróság közzéteheti a díjat, ha mindkét fél egyetért. A közzététel semmiképpen sem tartalmazhatja a felek, a tanácsadók vagy a választottbírák nevét, vagy bármely más olyan információt, amely lehetővé tenné a felek azonosítását.
26.2) Az Amagi és a Kininigeni Szabad Választottbíróság jogosult a választottbírósági eljárásokra vonatkozó információkat statisztikai adatgyűjteményben közzétenni, feltéve, hogy az információk nem tartalmazzák az érintett felek azonosítását.

 

"

"Senki sem szabad, aki nem ura önmagának."

Matthias Claudius

hu_HUHungarian

Amagi

Hírek